เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กตลอดถึงผู้สูงอายุที่ขาดความเอาใจใส่ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ ช่วยจุดประกายให้เยาวชนเกิดการพัฒนาจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยการใช้หลักธรรมตามธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ มีการทำงานร่วมกับเยาวชน ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดจากสารเคมี และเน้นในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ทำให้เกิดพลังชีวิต โครงการเวทีศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติ งานอธิษฐานจิต กู้วิกฤตโลก - มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ การอธิษฐานจิต กู้วิกฤตโลก ซึ่งเป็นอีกวาระแห่งโลกที่มนุษยชนจะร่วมกันด้วยสร้างพลาธิษฐาน โดยใช้พลังศรัทธาอันสูงส่งผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว ร่วมพัฒนาจิตใจอันใฝ่สูงและใฝ่ธรรม

เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ขาดแคลน ผู้ยากไร้
โครงการแบ่งปันน้ำใจ ความรู้ และสุขภาพที่ดีเพื่อความยั่งยืน

Welcome to a donation to victims, paupers, and the poor in
The Project of Sharing and Being a Good Health for Longevity

“ โครงการแบ่งปันน้ำใจ ความรู้ และ สุขภาพที่ดีเพื่อความยั่งยืน ”
ดำเนินงานในด้านการในด้านช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ผู้ขาดแคลน ผู้ยากไร้

“ The Project of Sharing and Being a Good Health for Longevity ”
which is working on helping and supporting those people.

โครงการแบ่งปันน้ำใจ ความรู้ และ สุขภาพที่ดีเพื่อความยั่งยืน

การร่วมมือร่วมใจในการแบ่งปันที่ไร้ขอบเขต
ในนามมูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์
ขอขอบคุณวงบานเย็น (The Ban Yen)
และกลุ่มเสียงสมาทานทิพย์ทุกๆ ท่าน
ที่ช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกับเรา
ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนที่ไม่ได้ร่วมเดินทางกับเรา
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมเดินทาง
ขอขอบคุณทุกๆ สิ่งที่ทำให้พวกเราผ่านพ้นไปด้วยดี
และขอขอบคุณทุกๆ แววตาที่มีความสุขในการแบ่งปัน
เพราะพวกเราคือ... กลุ่มเสียงสมาทานทิพย์


ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

การบริจาคของท่าน… ทำให้มูลนิธิฯ และอาสาสมัครมีต้นทุนที่เข้มแข็ง สามารถผลัดดันกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ตื่นตัวขึ้นมาเพื่อเข้าสู่หลักแห่งความเป็นจริง ในการร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและได้มีพลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาจิตของมนุษย์ให้มีดุลยภาพ เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษย์รวมไปถึงสันติภาพของสังคม อีกทั้งท่านยังได้ร่วมสร้างสรรค์จัดพิมพ์เอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาระดับจิต โดยใช้หลักธรรมตามธรรมชาติแห่งการเรียนรู้โดยไม่มีการแบ่งแยก ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว สังคม รวมไปถึงประเทศชาติและในโลก เพื่อการบรรลุถึงสันติสุขร่วมกัน อีกทั้งยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

การแบ่งปันของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆ บุคคล และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
เพื่อการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ให้ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ เป็นสื่อกลางในการแบ่งปัน
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่สนับสนุนให้ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ ได้ทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนปัญหาของสังคมที่มีอยู่มากมายในโลกใบนี้

เรื่องโครงการต่างๆ

 1. โครงการแบ่งปันน้ำใจ ความรู้ และสุขภาพที่ดีเพื่อความยั่งยืน
 2. โครงการเวทีศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติ “งานอธิษฐานจิต กู้วิกฤตโลก”

โดยท่านสามารถบริจาคด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. บริจาคด้วยเงินสด ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ 73/4 หมู่ 1 ซอย 10 ถนนวงแหวนรอบกลาง บวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-115873
 2. บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ ระบุโครงการบริจาคที่มีความต้องการจะบริจาคในแต่ละกองทุน ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่.....
 3. ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ ดังนี้ ชื่อบัญชี มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสันกำแพง (หนองป่าครั่ง) เลขที่บัญชี 664-242167-6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

กรุณาแนบหลักฐานการฝาก/โอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ส่งกลับมาที่ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ 73/4 หมู่ 1 ซอย 10 ถนนวงแหวนรอบกลาง บวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ร่วมสร้างกองทุนแบ่งปันกับมูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์

โครงการแบ่งปันความรู้และสุขภาพที่ดีเพื่อความยั่งยืน

การบริจาคของท่าน คือการเพิ่มพลังแห่งการสร้างสรรค์ในการแบ่งปันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขาดแคลน และช่วยผลักดันให้ผู้ขาดแคลนได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้น ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่รักสุขภาพ ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเป็นกำลังของชาติได้

บริจาคสิ่งของ

ศูนย์รับบริจาคมูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์

ขอเชิญชวนบริจาคสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือของที่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดี อาทิเช่น สมุด/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ/ไม้บรรทัด/หนังสือ และอุปกรณ์การกีฬา เสื้อยืด กางเกงขาสั้น/ขายาว เครื่องอุปโภคและบริโภค แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม แป้ง ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องสังฆทาน เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ และของใช้ในวัดในการปฏิบัติธรรม เครื่องใช้สำหรับสำนักงานมูลนิธิฯ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร พัดลม แอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ โปรเจคเตอร์ จักรยาน

สิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคจะส่งมอบต่อให้ผู้ขาดแคลนตามโรงเรียนชุมชน และผู้ประสบภัย และสำหรับสิ่งของบางส่วนจะนำไปใช้ในการดำเนินงาน ณ ที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิฯ

ติดต่อเพื่อบริจาคสิ่งของได้ที่ โทร. 053-115873, 081-2881513, 087-7275642 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

ช่องทางการบริจาคสิ่งของ

 1. ท่านสามารถนำสิ่งของมามอบด้วยตนเอง
 2. ท่านสามารถส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
 3. ใช้บริการขนส่งเอกชน

ได้ที่ มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ 73/4 หมู่ 1 ซอย 10 ถนนวงแหวนรอบกลาง บวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ขั้นตอนการในการบริจาค

 1. กรุณาแจ้งรายการสิ่งของที่จะบริจาค, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ รวมไปถึงรายละเอียดของผู้ที่จะนำสิ่งของมาส่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันการบริจาค
 2. กรุณาโทรนัดวันและเวลาที่จะนำสิ่งของมาบริจาคล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน

การบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์
เลขที่บัญชี 664-242167-6
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา สี่แยกสันกำแพง (หนองป่าครั่ง)
Account Name Siang Samathanthip Foundation
Account No. 664-242167-6
Account Type Savings Account
Bank Siam Commercial Bank
Bank Branch Siyaek Sankamphaeng (Nong Pa Krang)

ภารกิจของมูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์

 1. ส่งเสริมการ ปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีงามแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. หยิบยื่นโอกาสทางความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระดับจิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กๆ และเยาวชนรวมไปถึงบุคคลทั่วไป
 3. ช่วยสร้างเสริมกำลังใจและเพิ่มพูนความสามารถของชุมชน ผู้ยากไร้ และผู้ขาดแคลนได้มีโอกาสทางสังคมให้เข็มแข็งขึ้น

มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์

ได้รับอนุญาต การจดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยมีทะเบียนเลขที่ ชม 277 ออกให้โดย นายสุรชัย จงรักษ์ (ปลัดจังหวัด ปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่